Регионалният Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България би желал да публикува печатен материал (заедно със снимка) в местен/регионален вестник от област Враца с размерите на материала – 300 колонмилиметра или ¼ от страницата, максимална предвидена стойност – 300 лева с включено ДДС. Материалът трябва да бъде публикуван на цветна вътрешна страница. Плащането ще бъде извършено в рамките на 7 работни дни от получаването на фактурата и два екземпляра на вестника с журналистическия материал.

Печелившата оферта ще бъде тази, която има най-ниска цена и отговаря на изискванията на обявлението.

Срок за представяне на оферти – 03.06.2021, до 13.00 часа, които да бъдат изпратени на имейл адресите: sorin.dalimon@calarasicbc.ro и info@calarasicbc.ro.

Publishing of press material in local/ regional newspaper from Vratsa district, Bulgaria

The Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria border would like to publish press material (together with a photo) in local/regional newspaper from district Vratsa with the dimension of the material – 300 colon millimeters or ¼ of the page, maximum estimated value – 300 leva including VAT. The material must be published on color inner page. The payment will be made within 7 working days from the receiving of the invoice and two copies of the newspaper with the journalistic material.

The winning offer will be the one that will have the lowest price and will meet the requirements of the announcement.

Deadline for submitting of offers – 03.06.2021, until 13.00 o’clock, which shall be submitted on the e-mail addresses: sorin.dalimon@calarasicbc.ro and info@calarasicbc.ro.