Oбявление за придобиване на законодателна софтуерна услуга относно българското законодателство

Регионалният Офис за Трансгранично Сътрудничество за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) лансира обявление за придобиване на законодателна софтуерна услуга относно българското законодателство, необходима за осигуряване на информационни ресурси за дейностите на Съвместния Секретариат по отношение на оценката/мониторинга на българските партньори в рамките на проектите финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния-България. Тази услуга трябва да осигурява достъп до българското законодателство, групирано в следните категории: 1) регламенти; 2) неофициален раздел на Държавен вестник; 3) модул време; 4) съдебна практика; 5) процедури; 6) европейско законодателство (euro); 7) счетоводство; 8) Българско законодателство; 9) строителство; 10) законодателство на Английски език (Law).

Законодателството ще бъде постоянно актуализирано според законодателните промени, които ще настъпят по време на договора.

Максималната прогнозна стойност е 4080 лева без ДДС за период от 1 година. Месечният абонамент има максимална прогнозна стойност от 340 лева без ДДС.

Услугите се предоставят за 8 работни станции.

Плащането ще се извърши в рамките на 10 дни от получаване на данъчната фактура.

Офертите се подават до 03.06.2021 г. до 12:00 часа на имейл адреси: info@calarasicbc.ro  и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Печелившата оферта ще бъде тази, която ще има най-ниската цена и ще отговаря на изискванията на обявлението. След обявяването на спечелилия участник с него ще бъде подписан договор за предоставяне на законодателни софтуерни услуги.

Anunț pentru achiziționarea unui serviciu software legislativ privind legislația bulgară

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) lansează un anunț pentru achiziționarea unui serviciu software legislativ pentru legislația din Bulgaria, necesar pentru asigurarea resurselor informaționale pentru activitățile Secretariatul Comun în ceea ce privește evaluarea/monitorizarea partenerilor bulgari din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria. Acest serviciu trebuie să asigure accesul la legislația din Bulgaria grupată în următoarele categorii: 1) regulamente; 2) secțiune neformală a Monitorului Oficial; 3) modul timp; 4) practica judecătorească; 5) proceduri; 6) legislație europeană (euro); 7) contabilitate; 8) legislație din Bulgaria; 9) construcții; 10) legislație în limba engleză (Law).

Legislația va fi actualizată permanent conform modificărilor legislative ce vor interveni pe parcursul derulării contractului.

Valoarea maximă estimată este de 4.080 leva fără TVA pentru o perioada de 1 an de zile. Abonamentul lunar este de valoare maximă estimată de 340 leva fără TVA.

Serviciile sunt asigurate pentru 8 stații de lucru.


Plata se va face în termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale.


Ofertele se depun până la data de 03.06.2021 ora 12:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câştigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preţ şi va îndeplini cerinţele din anunţ. În urma declarării ofertantului câştigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii software legislativ.