Регионалният Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България би желал да публикува печатен материал (заедно със снимка) в местен/регионален вестник от област Русе с размери на материала – 300 колонмилиметра или ¼ от страницата, максимална предвидена стойност – 250 лева с включено ДДС. Материалът трябва да бъде публикуван на цветна вътрешна страница. Плащането ще бъде извършено в рамките на 7 работни дни от получаването на фактурата и два екземпляра на вестника с журналистическия материал.

Срок за представяне на оферти – 03.06.2021, до 13.00 часа, които да бъдат изпратени на имейл адресите: sorin.dalimon@calarasicbc.ro и info@calarasicbc.ro.

Печелившата оферта ще бъде тази, която има най-ниска цена и отговаря на изискванията на обявлението.

Publishing of press material in local/regional newspaper from Ruse district, Bulgaria

The Cross Border Cooperation Regional Office Calarasi for the Romania-Bulgaria border would like to publish press material (together with a photo) in local/regional newspaper from district Ruse with the dimension of the material – 300 colon millimeters or ¼ of the page, maximum estimated value – 250 leva including VAT. The material must be published on color inner page. The payment will be made within 7 working days from the receiving of the invoice and two copies of the newspaper with the journalistic material.

Deadline for submitting of offers – 03.06.2021, until 13.00 AM, which shall be submitted on the e-mail addresses: sorin.dalimon@calarasicbc.ro and info@calarasicbc.ro.

The winning offer will be the one that will have the lowest price and will meet the requirements of the announcement.