Регионалният Офис за Трансгранично Сътрудничество за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) лансира обявление за придобиване на законодателна софтуерна услуга относно българското законодателство, необходима за осигуряване на информационни ресурси за дейностите на Съвместния Секретариат по отношение на оценката/мониторинга на българските партньори в рамките на проектите финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Тази услуга трябва да осигурява достъп до българското законодателство, групирано в следните категории:

1) регламенти; 2) съдебна практика; 3) неформален раздел на Държавен вестник; 4) времеви режим; 5) процедури; 6) европейско законодателство (euro); 7) счетоводство; 8) Българско законодателство; 9) строителство; 10) законодателство на Английски език (Law).

Законодателството ще бъде постоянно актуализирано според законодателните промени, които ще настъпят по време на договора.

Срокът на договора е от 17.06.2022 г. до 31.12.2023 г.

Максималната прогнозна месечна цена е 250 лв. с ДДС.

Услугите се предоставят за 2 работни станции (2 потребители).

Плащането ще се извърши в рамките на 10 дни от получаване на данъчната фактура.

Офертите се подават до 09.06.2022, 12:00 часа на имейл адресите: info@calarasicbc.ro и alina.caldararu@calarasicbc.ro .

Печелившата оферта ще бъде тази, която ще има най-ниската цена и ще отговаря на изискванията на обявлението. След обявяването на спечелилия участник с него ще бъде подписан договор за предоставяне на законодателни софтуерни услуги.

Anunț pentru achiziționarea unui serviciu software legislativ privind legislația bulgară

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) lansează un anunț pentru achiziționarea unui serviciu software legislativ pentru legislația din Bulgaria, necesar pentru asigurarea resurselor informaționale pentru activitățile Secretariatului Comun în ceea ce privește evaluarea/monitorizarea partenerilor bulgari din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria.

Acest serviciu trebuie să asigure accesul la legislația din Bulgaria grupată în următoarele categorii: 1) regulamente; 2) practica judecătorească; 3) secțiune neformală a Monitorului Oficial; 4) modul timp; 5) proceduri; 6) legislație europeană (euro); 7) contabilitate; 8) legislație din Bulgaria; 9) construcții; 10) legislație în limba engleză (Law).

Legislația va fi actualizată permanent conform modificărilor legislative ce vor interveni pe parcursul derulării contractului.

Durata contractului este de la 17.06.2022 până la 31.12.2023.

Costul estimativ maxim lunar este de 250 leva, cu TVA.

Serviciile sunt asigurate pentru 2 stații de lucru (2 useri).


Plata se va face în termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale.


Ofertele se depun până la data de  09.06.2022, ora 12:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și alina.caldararu@calarasicbc.ro.

Oferta câştigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preţ şi va îndeplini cerinţele din anunţ. În urma declarării ofertantului câştigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii software legislativ.