Регионален офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България публикува обява за закупуване на услуги за мониторинг на журналистически материали, публикувани в централни, местни и онлайн медии в България: минимум 7 ежедневни национални публикации, минимум 5 седмични и месечни публикации, минимум 30 онлайн регионални сайта за пресата, най-малко 400 национални онлайн сайта за пресата, автоматично наблюдение в реално време, които се отнасят до домейна, следван от Бенефициента, дефиниран по ключови думи.

Предоставянето на услугите ще бъде реализирано в мониторингов доклад, съдържащ списък на всички новини, обработени автоматично въз основа на ключови думи. Докладът съдържа: заглавието на новината, съдържанието, датата на публикуване и връзка към изходната страница. Наблюдаваният период, броят на вестниците и броят на новините, намерени през този ден, се показват в края на файла.

Изготвените от Доставчика отчети за мониторинг могат да се изпращат по електронна поща, ежедневно на Бенефициента до 17:00 часа, на посочените от Бенефициента имейл адреси и чрез удостоверяване на страницата на Доставчика, чрез въвеждане на потребителско име и парола – постоянен достъп.

Темата на интерес и ключовите думи ще бъдат предоставени от Бенефициента при подписване на договора и ще бъдат неразделна част от него.

Продължителността на договора е 21 месеца, от 01.04.2022 до 31.12.2023.

Максималната прогнозна месечна цена е 340 лв. без ДДС.

Офертите се подават до 14.03.2022 г., 12:00 часа, на имейл адресите info@calarasicbc.ro  и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Печелившата оферта ще бъде тази с най-ниска цена и ще отговаря на изискванията на обявата. След обявяване на печелившият участник, с него ще бъде подписан договор за предоставяне на услуги за мониторинг на пресата.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de monitorizare a materialelor jurnalistice apărute în mass media centrală, locală și mediul online din Bulgaria: minim 7 publicații naționale cotidiene, minim 5 publicații săptămânale și lunare, minim 30 de site-uri presă regională online, minim 400 de site-uri presă națională online, monitorizare automată, în timp real, ce fac referire la domeniul urmărit de Beneficiar, definit prin cuvinte – cheie.

Prestarea serviciilor se va concretiza într-un raport de monitorizare ce conține lista cu toate știrile procesate automat pe baza cuvintelor – cheie. Raportul conține: titlul știrii, conținutul, data apariției și un link la pagina sursă. La sfârșitul fișierului este afișată perioada monitorizată, numărul de ziare și numărul de știri găsite în ziua respectivă.

Rapoartele de monitorizare întocmite de Prestator pot fi vizualizate prin e-mail, transmis zilnic către Beneficiar, până la orele 17:00, la adresele de e-mail furnizate de Beneficiar și prin autentificarea pe pagina Prestatorului, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei – acces permanent.

Tema de interes și cuvintele – cheie vor fi furnizate de Beneficiar la semnarea contractului și vor fi parte integrantă a acestuia.

Durata contractului este de 21 de luni, de la 01.04.2022 până la 31.12.2023.

Costul estimativ maxim lunar este de 340 leva, fără TVA.

Ofertele se depun până la data de 14.03.2022, ora 12:00, la adresele de e-mail info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț. În urma declarării ofertantului câștigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii monitorizare presă.