Servicii de expertiză tehnică și servicii de laborator

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de expertiză tehnică și servicii de laborator pentru verificarea calității lucrărilor de execuție efectuate în cadrul contractului de lucrări nr. 19966/24.07.2019 încheiat de către UAT Turnu Măgurele cu Asocierea Hidro Inter SRL – Ceramica Impex SRL, realizate pentru următorul obiectiv de investiție, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria:

”Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea a 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele”, finanțat în cadrul proiectului RoBg 132.

Cod CPV:
71310000-4 – Servicii de consultanță în domeniul ingineriei și al construcțiilor
71319000-7 – Servicii de expertiză tehnică
71900000-7 – Servicii de laborator

 1. Descrierea serviciului:
  Servicii de elaborare expertiză tehnică, servicii de consultanță în domeniul ingineriei și al construcțiilor și servicii de laborator în vederea stabilirii calității lucrărilor executate de către constructor în cadrul proiectului cod e-MS RoBg 132 “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele – Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, finanțat în cadrul Interreg V-A România – Bulgaria, Beneficiar Lider UAT Orașul Turnu Măgurele, pentru obiectivul de investiție: ”Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea a 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele”.
  Serviciile vor fi prestate în vederea elaborării unui raport de expertiză tehnică ce va include un punct de vedere asupra calității lucrărilor executate pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea a 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele”.
 2. Activitățile serviciului
  Activitățile pe care Prestatorul le va realiza în scopul expertizării tehnice pentru stabilirea calității lucrărilor executate de către constructor în cadrul obiectivului de investiție menționat la pct. 1 sunt descrise în cele ce urmează:

2.1 Analiza documentelor ce vor fi puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, respectiv:
2.1.1 Proiect tehnic pentru ”Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea a 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele”;
2.1.2 Contractul de lucrări nr. 19966/24.07.2019, încheiat între UAT Orașul Turnu Măgurele și asocierea Hidro Inter SRL – Ceramica Impex SRL;
2.1.3 Documente care atestă calitatea lucrărilor executate, pe faze de execuție, prevăzute de caietele de sarcini și reglementările naționale în vigoare, inclusiv situații de plată pentru lucrările executate, pentru obiectivul de investiție prevăzut la punctul 1.

2.2 Deplasarea la amplasamentul investiției ce este compus din cele 10 străzi modernizate, situate în cartierul Măgurele din orașul Turnu Măgurele, cu utilajele și echipamentele necesare pentru efectuarea verificărilor și testelor necesare (inclusiv prelevare de probe):

 • strada Călărași – 0,536 Km;
 • strada Rampa Gării – 0,694 Km;
 • strada Nucilor – 0,348 km;
 • strada Horia – 0,294 km;
 • strada Cloșca – 0,293 km;
 • strada Crișan – 0,293 km;
 • strada Avram Iancu – 0,223 km;
 • strada Mihai Viteazu (între strada Școlii și strada Libertății) – 0,867 km;
 • strada Viitorului (între strada Școlii și strada Libertății) – 0,793 km;
 • strada Drum acces Fabrica de Conserve (între strada Călărași si DN 52) – 1,984 km.

2.3 Prelevare de carote tip sondaje, de pe secțiunile de străzi și drum, conform reglementărilor naționale în vigoare (standarde, proceduri, etc), astfel:

 • strada Călărași – 0,536 Km – o carotă tip sondaj;
 • strada Rampa Gării – 0,694 Km – o carotă tip sondaj;
 • strada Nucilor – 0,348 km – o carotă tip sondaj;
 • strada Horia – 0,294 km – o carotă tip sondaj;
 • strada Cloșca – 0,293 km – o carotă tip sondaj;
 • strada Crișan – 0,293 km – o carotă tip sondaj;
 • strada Avram Iancu – 0,223 km – o carotă tip sondaj;
 • strada Mihai Viteazu (între strada Scolii și strada Libertății) – 0,867 km – o carotă tip sondaj;
 • strada Viitorului(intre strada Scolii si strada Libertății) – 0,793 km – o carotă tip sondaj;
 • strada Drum acces Fabrica de Conserve (între strada Călărași și DN 52) – 1,984 km – două carote tip sondaj.
  Prelevarea probelor se va face în condițiile prevăzute de standardele în vigoare și în condițiile stabilite de legislația națională din România.
  Contractantul va asigura îndeplinirea tuturor condițiilor legale și procedurale necesare pentru prelevarea probelor în vederea analizării ulterioare a acestora într-un laborator autorizat și acreditat, în condițiile prevăzute de legislația națională din România. În acest sens, dacă pentru prelevarea probelor este necesară obținerea de avize / autorizații, contractantul are obligația obținerii acestora.
  În vederea efectuării verificărilor/testelor (inclusiv prelevarea probelor), contractantul are obligația de a informa autoritatea contractantă cu privire la data și ora la care se va deplasa la amplasamentul investiției pentru efectuarea verificărilor/testelor necesare, informare ce va fi transmisă autorității contractante, pe e-mail, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru aceste activități. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a trimite reprezentanții săi pentru a asista la efectuarea verificărilor/testelor (inclusiv prelevarea probelor menționate mai sus), la locul, data și ora anunțate de contractant. De asemenea, autoritatea contractantă va depune toate diligențele necesare pentru obținerea acordului proprietarului drumului, UAT Orașul Turnu Măgurele, pentru prelevarea probelor la data și ora ce vor fi notificate de către contractant.
  2.4 Pregătirea probelor prelevate pentru testele de laborator și efectuarea analizei probelor prelevate din cadrul secțiunilor de drum/străzi (așa cum sunt prevăzute la pct. 2.3) într-un laborator care deține toate autorizațiile și acreditările pentru efectuarea de teste prin încercări de laborator pentru controlul calității lucrărilor de construcție / modernizare / reabilitare a drumurilor municipale, așa cum sunt acestea prevăzute de reglementările naționale în vigoare din România.

2.5 Se vor efectua verificări/teste de laborator, pe fiecare stradă, ce vor viza următoarele aspecte privind calitatea lucrărilor executate și conformitatea acestora cu proiectul tehnic și cu restul documentelor enumerate la punctul 2.1 (în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Ministerului Transporturilor, nr. 6.970/1.779/2017 privind aprobarea Reglementării tehnice din 29.11.2017 – „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice”, Indicativ AND 605-2016 precum şi „Normativ privind alcătuirea structurilor rigide şi suple pentru străzi” Indicativ NP 116 – 04), astfel :

2.5.1 Verificarea calității stratului executat (absorbția de apă și gradul de compactare);
2.5.2 Verificarea elementelor geometrice ale straturilor bituminoase şi de fundaţie executate pe cele 10 străzi modernizate:
2.5.2.1 Grosimea stratului de asfalt şi a straturilor de fundaţie pentru fiecare tip de strat;
2.5.2.2 Verificarea lățimii părții carosabile și a trotuarelor/acostamentelor;
2.5.3 Verificarea planeității în profil longitudinal, sub dreptarul de 3m;
2.5.4 Verificarea omogenității și aspectului suprafeței părții carosabile și trotuarelor/acostamentelor/rigolelor precum și a structurilor de beton executate pentru realizarea rețelelor de canalizare pluvială prevăzute pe sectoarele de străzi modernizate (cămine de vizitare, stație de pompare)

2.6 Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă, în termenele contractuale, a unui Raport de Expertiză Tehnică centralizat, pe baza testelor și verificărilor specificate la punctul 2.5, care va cuprinde un punct de vedere asupra calității lucrărilor executate pentru obiectivul de investiție ”Îmbunătățirea accesibilității în zona transfrontalieră prin modernizarea a 10 străzi din Municipiul Turnu Măgurele”, precum și următoarele informații:
2.6.1 străzile / pozițiile kilometrice de identificare ale probelor prelevate,
2.6.2 determinările de laborator realizate și rezultatele acestora pentru fiecare probă prelevată;
2.6.3 alte elemente relevante privind calitatea lucrărilor executate.
În cazul în care se constată existența unor defecte calitative a lucrărilor efectuate raportul va prezenta în detaliu respectivele neconformități.

2.7 Asigurarea de asistență post execuție a raportului de expertiză tehnică, urmând să clarifice orice aspect solicitat de autoritatea contractantă cu privire la acest raport în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor de către autoritatea contractantă.

Raportul va fi elaborat în limba română, în format electronic și va fi predat autorității contractante, în format hârtie, prin poștă sau curier, semnat de către expertul care a întocmit raportul sau electronic sub semnătura electronică calificată, prin e-mail. De asemenea, raportul va fi transmis și în format, Word, editabil, pe e-mail. Raportul de expertiză tehnică va avea la bază rezultatele analizelor de laborator efectuate pentru fiecare probă prelevată urmând a fi anexate în original în anexa raportului, împreună cu copii ale documentelor relevante care certifică autorizarea / certificarea laboratorului pentru realizarea prelevării și analizei probelor, conform legislației naționale din România.

 1. Condiții minime privind experții:

3.1 Numărul de experți necesar: 1 expert-cheie;

3.2 Calitatea educațională și profesională – specialist cu activitate în construcții, cu atestare tehnico-profesională de expert tehnic de calitate atestat pentru domeniul drumuri/străzi, conform reglementărilor în vigoare. Se vor prezenta documente care atestă calitatea educațională și profesională, sub formă de diplome și atestate profesionale / autorizații (se vor depune și copii ale documentelor originale, certificate de către ofertant prin aplicarea mențiunii “conform cu originalul”. Pentru semnarea contractului pentru servicii de expertiză tehnică, se vor prezenta originalele documentelor depuse în copie);

3.3 Experiență profesională generală – cel puțin 3 ani experiență profesională în proiectarea / construcția / supervizarea unor lucrări pentru construcția / reabilitarea / modernizarea de drumuri. Se vor prezenta documente care atestă experiența profesională sub forma unor contracte de muncă / prestări servicii etc. (se vor depune copii ale documentelor originale, certificate de către ofertant prin aplicarea mențiunii “conform cu originalul”. Pentru semnarea contractului pentru servicii de expertiză tehnică, se vor prezenta originalele documentelor depuse în copie).

 1. Valoarea estimată:
  6,000 Euro, fără TVA.
 2. Contractul de achiziție:
  Încheierea contractului: Contractul se va încheia într-un termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care autoritatea contractantă va notifica ofertantul câștigător cu privire la desemnarea ofertei câștigătoare.
  Durata de execuție a contractului: Contractul de prestări servicii va fi încheiat pentru o perioadă de 60 de zile, începând de la data semnării, termenul de livrare a raportului final de expertiză tehnică fiind de maximum 30 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
  Oferta câștigătoare va fi cea care va îndeplini cerințele din anunț și va avea prețul cel mai scăzut.
  Plata se va face prin OP, în termen de 15 zile lucrătoare de la prestarea serviciilor, recepția raportului și primirea facturii fiscale.

Ofertele se depun până la data de 23 Martie 2023 ora 13:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro