Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България публикува обява за сключване на договор за услуги за мониторизиране на журналистически материали, публикувани в централни и местни източници за масово осведомяване, както и в онлайн медиите в България, автоматично мониторизиране в реално време, което се отнася за областта, посочена от бенефициента, определена чрез ключови думи.

Предоставянето на услугите ще се осъществява чрез доклад за мониторизиране, който ще съдържа списъка на всички новини, обработени автоматично въз основа на ключовите думи. Докладът ще съдържа: заглавие на новини, съдържание, дата на поява и линк към страницата източник. В края на файла да се показва периодът на наблюдение, броят на вестниците и броят на новините, намерени в съответния ден.

Докладите за мониторизиране, изготвени от Доставчика, могат да бъдат разглеждани по електронна поща, изпращани ежедневно до Бенефициента, до 17:00 часа, на имейл адресите, предоставени от Бенефициента и чрез удостоверяване на страницата на Доставчика, чрез въвеждане на потребителско име и парола – постоянен достъп.

Темата, която представлява интерес, и ключовите думи ще бъдат предоставени от Бенефициента при подписване на договора и ще бъдат неразделна част от него.

Продължителността на договора е от 01.01.2021 до 31.03.2022.

Максималната прогнозна месечна цена е 680 лв. без ДДС.

Офертите се подават до 23.12.2020, 15:00 часа, на и-мейл info@calarasicbc.ro и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Печелившата оферта ще бъде тази, която ще има най-ниската цена и ще отговаря на изискванията на обявлението. След обявяването на спечелилия участник с него ще бъде подписан договор за предоставяне на услуги за мониторинг на пресата.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria lansează un anunț pentru achiziționarea de servicii de monitorizare a materialelor jurnalistice apărute în mass media centrală, locală și mediul online din Bulgaria, monitorizare automată, în timp real, ce face referire la domeniul urmărit de Beneficiar, definit prin cuvinte – cheie.

Prestarea serviciilor se va concretiza într-un raport de monitorizare ce conține lista cu toate știrile procesate automat pe baza cuvintelor – cheie. Raportul conține: titlul știrii, conținutul, data apariției și un link la pagina sursă. La sfârșitul fișierului este afișată perioada monitorizată, numărul de ziare și numărul de știri găsite în ziua respectivă.

Rapoartele de monitorizare întocmite de Prestator pot fi vizualizate prin e-mail, transmis zilnic către Beneficiar, până la orele 17:00, la adresele de e-mail furnizate de Beneficiar și prin autentificarea pe pagina Prestatorului, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei – acces permanent.

Tema de interes și cuvintele – cheie vor fi furnizate de Beneficiar la semnarea contractului și vor fi parte integrantă a acestuia.

Durata contractului este de la 01.01.2021 până la 31.03.2022.

Costul estimativ maxim lunar este de 680 leva, fără TVA.

Ofertele se depun până la data de 23.12.2020, ora 15:00, la adresele de e-mail info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câștigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preț și va îndeplini cerințele din anunț. În urma declarării ofertantului câştigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii monitorizare presă.