Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) lansează un anunț pentru achiziționarea unui serviciu software legislativ pentru legislația din Bulgaria, necesar pentru asigurarea resurselor informaționale pentru activitățile Secretariatul Comun în ceea ce privește evaluarea/monitorizarea partenerilor bulgari din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria. Acest serviciu trebuie să asigure accesul la legislația din Bulgaria grupată în următoarele categorii: 1) regulamente; 2) secțiune neformală a Monitorului Oficial; 3) modul timp; 4) practica judecătorească; 5) proceduri; 6) euro; 7) contabilitate; 8) lege; 9) construcții; 10) Law.
Legislația va fi actualizată permanent conform modificărilor legislative ce vor intervenii pe parcursul derulării contractului.

Valoarea maximă estimată este de 4080 leva fără TVA pentru o perioada de 1 an de zile. Abonamentul lunar este de valoare maximă estimată de 340 leva fără TVA.
Serviciile sunt asigurate pentru 8 stații de lucru.

Plata se va face în termen de 10 zile de la primirea facturii fiscale.

Ofertele se depun până la data de 05.06.2020 ora 10:00 la adresele de e-mail: info@calarasicbc.ro și sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Oferta câştigătoare va fi cea care va avea cel mai mic preţ şi va îndeplini cerinţele din anunţ. În urma declarării ofertantului câştigător se va semna cu acesta un contract de prestări servicii software legislativ.

Регионалния Офис за Трансгранично Сътрудничество за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) лансира обявление за придобиване на законодателна софтуерна услуга относно българското законодателство, необходима за осигуряване на информационни ресурси за дейностите на Съвместния Секретариат по отношение на оценката / мониторинга на българските партньори по проектите финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния-България. Тази услуга трябва да осигурява достъп до българското законодателство, групирано в следните категории: 1) регулации; 2) неофициален раздел на Държавен вестник; 3) времеви режим; 4) съдебна практика; 5) процедури; 6) евро; 7) счетоводство; 8) закон; 9) конструкции; 10) Право.
Законодателството ще бъде постоянно актуализирано според законодателните промени, които ще настъпят по време на договора.

Максималната прогнозна стойност е 4080 лева без ДДС за период от 1 година. Месечният абонамент има максимална прогнозна стойност от 340 лева без ДДС.
Услугите се предоставят за 8 работни станции.

Плащането ще се извърши в рамките на 10 дни от получаване на данъчната фактура.

Офертите се подават до 05.06.2020 г. от 10:00 часа на електронните адреси: info@calarasicbc.ro и sorin.dalimon@calarasicbc.ro.

Печелившата оферта ще бъде тази с най-ниската цена и ще отговаря на изискванията на обявлението. След обявяването на спечелилия участник с него ще бъде подписан договор за предоставяне на законодателни софтуерни услуги.